perjantai 1. toukokuuta 2015

Hallitusneuvottelut käynnissä. Miten uusi hallitus Suomeen? Ohessa Seppo Lehdon mietteitä asiassa: Suomi suomalaisille ja somalit Somaliaan aatoksin

Hallitusneuvottelut käynnissä. Miten uusi hallitus Suomeen? Ohessa Seppo Lehdon mietteitä asiassa: Suomi suomalaisille ja somalit Somaliaan aatoksin

Viite ja uutislähde Juha Sipilän avaus hallituksen kokoonpanoon:

Seppo Lehto vastaa kuhunkin kohtaan parhaansa mukaan ;)

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä valittiin hallitustunnustelijaksi eduskuntaryhmien yhteisessä kokouksessa tiistaina iltapäivällä.

Hallitustunnustelijaksi nimetty keskustan Juha Sipilä on esittänyt eduskuntaryhmille liudan kysymyksiä, joihin odotetaan vastauksia torstaihin kello 14 mennessä. Kysymyksillä Sipilä selvittää, miten puolueet suhtautuvat keskeisiin kysymyksiin tulevalla hallituskaudella.

1. Mitkä ovat mielestänne ”Suomi vuonna 2025” -vision avainsanat? Mitkä ovat strategisen hallitusohjelman 5–7  tavoitetta, joilla edetään parhaiten kohti asetettua visiota?

a) Suomi Naton jäseneksi niin pian kuin mahdollista
b) Miehitettyjen alueiden palautusneuvottelut
c) Rosatomin voimalahankkeiden jäädytys
d) Auto- ja viinaverojen pudotus Viron tasolle
e) Maahanmuuton veroeuroilla rahoittamiselle loppu. Jos joku tulee niin hankkikoon elantonsa, jollei siihen kykene niin maasta karkoitus Japanin tapaan.


2. Yhdyttekö valtiovarainministeriön 19.3.2015 esittämään tilannekuvaan Suomen taloudellisesta tilasta ja valtiovarainministeriön esittämästä sopeutustarpeesta? Mikä on mielestänne julkisen talouden sopeutustarve ja tarvittavat keinot? Millä aikataululla valtion velkaantuminen tulee mielestänne katkaista?

Kreikka tukipakettien lakkauttaminen. Kuollutta lehmää ei ruokita
Kehitysapuhuijaus lakkautettava. Ei euroakaan jatkossa kehitysapua

3. Hyväksyttekö linjauksen, että kokonaisveroaste ei saa nousta? Jos kyllä, niin mitkä ovat konkreettiset muutosehdotuksenne verotukseen tämän reunaehdon mukaisesti?

Alv vapaan alarajan nosto pienyrityksillä 30 000 euroon per tilikausi. Näin pienyrittäjille jäisi omaa rahaa velkarahan sijaan.

4. Mitkä ovat konkreettiset keinot uusien työpaikkojen luomiseksi, yrittäjyyden edistämiseksi ja talouden kasvu-uralle saattamiseksi?

- Edellämainittu alv-rajan nosto 30 000 euroon per vuosi pienyrityksille
- Kebab-yrittäjyyden verovaroin tukemiselle loppu
- Turve- ja hakeyrittäjille verohelpotuksia kotimaisen energiatuotannon omavaraisuuden parantamiseksi

5. Oletteko sitoutuneet viemään eläkeuudistuksen päätökseen työmarkkinajärjestöjen esittämällä tavalla? Oletteko sitoutuneet viemään sote-uudistuksen läpi joko kuntayhtymä- tai maakuntapohjaisena? Oletteko sitoutuneet vähentämään kuntien velvoitteita sekä väljentämään kuntia sitovia normeja paikallista päätöksentekoa vahvistamalla? Miten uudistaisitte valtionhallintoa ja aluehallintoa?

Kuntien velvoitteet pakolaisten vastaanottamiselle lopetettava

6. Mitkä ovat mielestänne Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä kansainvälisen yhteistyön keskeiset linjaukset?

Suomi Naton jäseneksi suoralla hakemuksella
Miehitettyjen alueidemme palautusvaatimus miehittäjä-Ryssältä

7. Mitkä ovat mielestänne keskeiset Suomen EU-politiikan painopisteet? Hyväksyttekö liitteessä yksi olevan eurokriisin hoitoa koskevan kirjauksen hallitusohjelmaan ja onko ryhmänne sitoutunut hallituksessa päätettävään yhteiseen linjaan, mikäli puolueenne on hallituksessa?

8. Miten parantaisitte perheiden hyvinvointia ja millä keinoilla olette valmiita kaventamaan hyvinvointieroja?

Työnteko kannustavammaksi, veroastetta pienentäen, sekä ulosottosuojaa nostaen niin että huomioidaan asumismenotkin = vuokra suojaosuuden päälle.

9. Millä keinoilla parantaisitte koulutusta ja osaamista sekä edistäisitte uusien oppimisympäristöjen syntymistä?

Ulkomaalaisille lukukausimaksut 6000 euroa per lukukausi. Ei oikeutta toimeentulotukeen


10. Oletteko sitoutuneita normien ja byrokratian purkamiseen sekä yhteiskuntaa uudistaviin kokeiluihin? Millä keinoin edistäisitte digitalisaatiota?

11. Miten edistäisitte biotaloutta, kiertotaloutta, kestävää kehitystä ja suomalaisen ruuan tuotantoa?

12. Hyväksyttekö liitteessä kaksi olevan kansainvälistä ilmastopolitiikkaa koskevan kirjauksen hallitusohjelmaan?

13. Onko eduskuntaryhmällänne nykyiseen maahanmuuttopolitiikkaan tai sitä koskevaan lainsäädäntöön konkreettisia muutosvaatimuksia?

Rajaton maahanmuutto ja islamisaatio seis. Verovaroilla ei pidä edistää maamme vierasperäsitämistä. Jos joku tulee niin vain työllänsä elanto, jos ei työllisty niin ei toimeentulotukea, vaan Japanin tapainen toimi ko asioissa.

14. Oletteko sitoutuneita strategiseen hallitusohjelmaan ja sen edellyttämään hallitustyöskentelyn uudistamiseen?

Strateginen yhteistyö: Kepulien paskakaivolait nurin, ulkomaalaisten kaivosyhtiöiden tiukempi valvonta ja vahingonkorvaustakeet, jottei Talvivaara toistuisi.

15. Oletteko valmiita osallistumaan Juha Sipilän kokoamaan enemmistöhallitukseen ja sitoutumaan toimimaan siinä koko vaalikauden? Onko eduskuntaryhmällänne ehdottomia hallitusratkaisuun vaikuttavia kynnyskysymyksiä hallituksen ohjelman tai hallituskokoonpanon osalta?

Edellä on vastattu kattavasti ( Seppo Lehto islam- ja maahanmuuttokriitikko )

Sipilä: Työläs paketti kysymyksiä

Sipilä sanoi tiedotustilaisuuudessa, että kyseessä on työläs paketti kysymyksiä.

– Tässä on varmaan kaikilla eduskuntaryhmillä työläs kaksi vuorokautta edessä.

Sipilä kertoi, että vastauksiin tutustutaan vappuviikonlopun aikana ja kahdenkeskisiä tarkentavia keskusteluja käydään viikonlopun ja maanantain aikana.

– Alustavasti sovittiin eduskuntaryhmien kanssa, että tiistaina on kahdenkeskiset tapaamiset kunkin eduskuntaryhmän edustajien kanssa. Edelleenkin tarkoituksena on päättää hallituspohjasta joko 6. tai 7. toukokuuta, ja siitä eteenpäin sitten varsinaiset hallitusneuvottelut käynnistyisivät.

Sipilä kertoi, että kysymykset eivät ole arvojärjestyksessä.

– Uskon, että tällä kysymyssarjalla aika pitkälle selviää jo hallituspohja.

Hänen mukaansa listassa on kokonaisuuteen nähden pienempiäkin kysymyksiä, jotka voivat matkan varrella muodostua esteiksi.

– Haluamme ne vaikeat kysymykset alta pois, mutta kyllä talousohjelmasta sopiminen on kuitenkin pääasia ja siitä yksimielisyyteen pääseminen ja realistisen tilannekuvan ostaminen, hän sanoi.

Liitteet Sipilän kysymyksiin

Liite 1: Ehdotus eurokriisin hoitoa koskevaksi kirjaukseksi hallitusohjelmaan

Hallitus suhtautuu kielteisesti Suomen vastuiden kasvattamiseen eurokriisin hoidossa. Ensisijainen keino euromaan rahoitusongelmien hoitoon ovat maan kansalliset toimet talouden tervehdyttämiseksi ja julkistalouden vakauttamiseksi. Jos nämä keinot eivät riitä, toissijaisena keinona on sijoittajanvastuun toteuttaminen. Kahdenväliset luotot eivät kuulu hallituksen keinovalikoimaan eurokriisin hoidossa. Mikäli Euroopan vakausmekanismia joudutaan vielä käyttämään, sen tulee tapahtua vain mekanismin nykyisen kapasiteetin ja pääomarakenteen puitteissa. Euroalueen vakauttamistoimia koskevat päätökset hallitus tekee Suomen kansallisen edun näkökulmasta.

EMU:n kehittämisessä edetään valtiovarainministeriön Vakaampi talous- ja rahaliitto -raportin päälinjojen mukaan. Hallitus pyrkii toimillaan palauttamaan no bail-out -säännön ja talouspolitiikan kehikon uskottavuuden. Hallitus tukee vahvaa sijoittajanvastuuseen perustuvaa pankkiunionia ja sen kehittämistä. Pyrkimyksestä talouspolitiikan koordinaation edelleen syventämiseen tulee luopua. Tavoitteena tulee olla talouspolitiikan koordinaatiokehikon yksinkertaistaminen ja sen myötä talouspolitiikan omistajuuden palauttaminen jäsenvaltioille. Pitkän tähtäimen tavoite on velkojen yhteisvastuuta synnyttävien rakenteiden purkaminen.

Liite 2: Ehdotus kansainvälistä ilmastopolitiikkaa koskevaksi kirjaukseksi hallitusohjelmaan

Hallitus toimii kattavan ja kunnianhimoisen kansainvälisen ilmastosopimuksen aikaansaamiseksi, jotta ilmaston lämpeneminen saadaan rajoitettua kahteen asteeseen. Sopimuksen on vähennettävä energiavaltaisen teollisuuden hiilivuotoriskiä ja luotava uusia markkinoita puhtaille teknologioille.

Suomi saavuttaa vuoden 2020 ilmastotavoitteet uusiutuvan energian osuudesta ja päästöjen vähentämisestä vaalikauden loppuun mennessä. EU:n 2030 ilmasto- ja energiapaketin

jatkovalmistelussa varmistetaan päästökauppajärjestelmän toimivuus sekä riittävä kustannustehokkuus ja joustavuus päästökaupan ulkopuolisen sektorin taakanjaossa. Korkean teknologian uusiutuvien liikennepolttonesteiden asemaa vahvistetaan.----------------------------------
http://kulttuurihistorioitsija.blogspot.fi/
-----------------------------------------------